41 350 10 59; kom. 608 296 467          biuro@sebastian.travel.pl          ul. Armii Krajowej 7, Kazimierza Wielka          Pon. – Pt. 9:00 – 16:00

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (OWU) dotyczącymi imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży „Sebastian”.
Zawarcie Umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest przez nas interpretowane jako pełna akceptacja przedstawionych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) SEBASTIAN Biuro Podróży, ul. Armii Krajowej 7, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 605 001 94 01, REGON 260296157, tel. 41 350 10 59 strona: http://sebastian.travel.pl/, e-mail: biuro@sebastian.travel.pl. Miejsca wykonywania działalności znajduje się pod adresem: ul. Armii Krajowej 7, 28-500 Kazimierza Wielka.
3) Uczestnicy wycieczek zagranicznych zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do przekraczania granicy (ważny paszport lub dowód osobisty ) – dotyczy również dzieci.
5) W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik wycieczki powinien natychmiast skontaktować się z biurem lub pilotem. Numer telefonu zostaje podany na początku rozpoczęcia wycieczki.
6) Uczestnik wycieczki odpowiada materialnie wobec Biura Podróży ,,Sebastian” za szkody powstałe z jego winy podczas trwania imprezy turystycznej.
7) Zestaw tour guide (nadajniki i odbiorniki): Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do korzystania z odbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrotu w nienaruszonym stanie. Odpowiedzialność za odbiornik spoczywa na kliencie. Wartość jednego odbiornika to 250 pln. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przez klienta otrzymanego odbiornika, klient ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku stwierdzenia przez klienta uszkodzenia urządzenia lub jego niewłaściwego działania, uczestnik wycieczki zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie obsługi biura turystycznego np. przewodnika.
8) Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.
9) Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.

II ZAWARCIE UMOWY
1) Zawarcie umowy zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Biuro Podróży ,,Sebastian” następuje z chwilą zapoznania się przez klienta (zgłaszającego) z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, programem ramowym wycieczki, podaniu danych do ubezpieczenia oraz po wpłaceniu zaliczki lub pełnej kwoty za imprezę turystyczną.
2) Uczestnikiem imprezy jest osoba zgłaszająca oraz inne osoby zapisane przez osobę zgłaszającą. Podpis na formularzu zgłoszeniowym i zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją oferty oraz warunków organizacji wycieczki.
3) Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu podlegają ochronie przez Biuro Podróży ,,Sebastian” i zgodnie z prawem biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach związanych z realizacją imprezy turystycznej.

III WARUNKI UBEZPIECZENIA
1) Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Biura Podróży ,,Sebastian” umowy generalnej ubezpieczenia nr: 202821. każdy uczestnik imprezy turystycznej Biura Podróży ,,Sebastian” zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA.
2) W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby lub zdarzenia losowego.
3) Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.
4) Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

IV ZMIANY W REALIZACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH
1) Biuro Podróży ,,Sebastian” zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego nie zależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty.
2) W przypadku braku wymaganego minimum uczestników Biuro Podróży ,,Sebastian” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat.
3) O wszelkich zmianach Umowy, a w szczególności: terminu, programu imprezy, godziny wyjazdu Biuro Podróży ,,Sebastian” ma obowiązek poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
4) W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy, programu wycieczki lub odwołania wycieczki.
5) Wycieczki organizowane są w oparciu o treść zawartą na stronie www.sebastian.travel.pl oraz w ofertach przesyłanych do zamawiającego.

V REKLAMACJE I REZYGNACJE Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Zasady rezygnacji oraz reklamacji:
1) W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce, mogą być naliczane opłaty anulacyjne, obejmujące koszty poniesione przez Biuro Podróży ,,Sebastian” związane z przygotowaniem wycieczki, takie jak zakup biletów wstępu itp.
2) Reklamacje dotyczące udziału w imprezie są przyjmowane w trakcie trwania imprezy przez pilota/przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia ich do biura obsługi na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy lub mailowo na adres biuro@sebastian.travel.pl.
3) Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, informując o tym Biuro Podróży ,,Sebastian”. Jeśli odstępujący od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
4) Rezygnacja z udziału w wycieczce oraz zwrot kosztów są możliwe po wcześniejszym indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji.
5) Nie zwracamy należności za wycieczkę w przypadku nie stawienia się na miejscu zbiórki.

VI WARUNKI PŁATNOŚCI
1) Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za wycieczkę nie później niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
2) Nie dokonanie pełnej wpłaty o której mowa w pkt. 1. i w przypadku braku możliwości skontaktowania się z daną osobą następuje rezygnacja z imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Biura Podróży ,,Sebastian”.
3) Zaliczkę lub całość kwoty należy wpłacić na numer konta: KONTO PKO Bank Polski 96 1020 2645 0000 5302 0040 8393 w tytule: nazwa wycieczki oraz imię i nazwisko uczestnika zamawiającego.
4) Za termin dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie.
5) Wycieczkę można zakupić również w siedzibie biura: ul. Armii Krajowej 7, 28-500 Kazimierza Wielka

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi.